Založ si blog

Matovičovci, povinným očkovaním si zlomíte väzy

Slovensko stráca svoju tvár. Sme svedkami chaotických opatrení, kde nikto nevie, čo ho čaká zajtra a čo si vládna elita na čele s Matovičom zmyslí a vymyslí. Právne princípy prestali platiť a občan je v neistote. Dostala som do správy text, s ktorým by som sa rada podelila, pretože sa stotožňujem s jeho znením. Dosť bolo toho neustáleho vymývania mozgov pomocou nepretržitého šírenia strachu a porušovania základných ľudských práv a slobôd.

Ešte chcem pripomenúť všetkým provakcinačným fanatikom Rezolúciu Rady Európy z 27. januára 2021, kde sa jasne uvádza:

7.3 s ohľadom na zabezpečenie vysokej absorpcie vakcín:

🚩7.3.1 zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nie je vyvíjaný politický, sociálny alebo iný tlak, aby sa dal zaočkovať, ak si to neprajú sami;

🚩7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný;

Celé znenie správy

Takzvaní „odborníci“ (Sabaka, Pavelka, „konzílium“ a iní), ako aj osoby vystupujúce ako „vláda SR“ sa evidentne domnievajú, že oni sú postavení nad „inými ľuďmi“, pretože si myslia, že „odborné názory“ sú nadradené „slobode a ľudským právam“ jednotlivca(!). Ale ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY jednotlivca, nech sa akokoľvek „hlúpo“ jednotlivec sám správa alebo rozhoduje, VŽDY MAJÚ PREDNOSŤ (!) a sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné! A na tom nezmení nič žiadne fašistické vyhlasovanie žiadneho fašistu, že v záujme ochrany „ľudských práv či zdravia akokoľvek početnej alebo mocnej skupiny iných jednotlivcov“ sme oprávnení pošliapať alebo ignorovať či obrať o ľudské práva niektorú skupinu občanov, resp. čo i len jediného človeka! Lebo to je podstata toho, čo títo fašisti (osoby vystupujúce ako „vláda SR“, ale tiež osoby vystupujúce ako „konzílium odborníkov“) tvrdia! Pre nich je určené toto: Aj v najkritickejšej situácii musí byť ľudská bytosť rešpektovaná, človek musí ostať človekom, a NIKTO nesmie (bez opory v zákone) žiadnu ľudskú bytosť, žiadneho človeka oberať o jeho ľudskosť, o jeho ľudské práva, ku ktorým predovšetkým patrí aj možnosť rozhodnúť sa o svojom tele sám a to aj keby išlo o rozhodnutie „nesprávne“! Ak niekto oberie človeka o túto možnosť – slobodne sám rozhodovať o svojom tele – tak oberá ho tým o jeho ľudskosť, o jeho ľudské práva! Teda, nie je zverské (dezolátne, hlúpe, opičiacke, fašistické) na človeku to, že sa rozhoduje sám a rozhodne o svojom tele sám aj keď toto rozhodnutie jedinca bude odporovať diktátu či predstavám vlády, alebo predstavám odborníkov, alebo predstavám iných jedincov, NAOPAK zverské (dezolátne, hlúpe, opičiacke, fašistické a zločinecké) je správanie vlády, odborníkov, či iných jedincov, ktorí svoju predstavu o tom, čo je „správne“ pre telo niektorého jednotlivca vnucujú a diktujú tomuto jednotlivcovi a trvajú na tom, aby sa tejto ich predstave jednotlivec podriadil (lebo je to „vraj“ na prospech väčšiny) bez ohľadu na to, aká je vlastná vôľa tohto jednotlivca. TOTO JE FAŠISTICKÁ TOTALITA A ZÁROVEŇ SÚ TO ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI! JE IRELEVANTNÉ, ŽE SA TAK DEJE POD ZÁMIENKOU „OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA“, PRETOŽE ANI TÁTO ZÁMIENKA NIE JE A NESMIE BYŤ(!) DÔVODOM NA ZASAHOVANIE DO TAK ZÁKLADNÉHO ĽUDSKÉHO PRÁVA, AKÝM JE PRÁVO NA ŽIVOT, NEDOTKNUTEĽNOSŤ OSOBY A TEDA AJ NEDOTKNUTEĽNOSŤ TELESNEJ INTEGRITY ČLOVEKA BEZ JEHO SÚHLASU! NIKTO PREDSA NEZAKAZUJE OSOBÁM, KTORÉ SA CHCÚ OČKOVAŤ, ABY SA NEOČKOVALI, A PRETO TIEŽ NIKTO VŠAK NESMIE NIKOMU PRIKAZOVAŤ A ANI SKRYTÝM NÁTLAKOM VYNUCOVAŤ, ABY SA OČKOVAL LÁTKOU, KTOREJ SÁM NEDÔVERUJE, KTORÁ JE V PODSTATE NOVÝM MEDICÍNSKYM PREPARÁTOM , U KTORÉHO JE ZNÁME UŽ TERAZ – IBA PO ROKU JEJ POUŽÍVANIA – VÝZNAMNÉ MNOŽSTVO ŤAŽKÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV I FATÁLNYCH. V OPAČNOM PRÍPADE (AK BUDE „OČKOVANIE“ TAKOUTO LÁTKOU NIEKOMU NARIADENÉ, ALEBO INAK VYNUCOVANÉ – formou podmienok v prístupe k príjmu, k vzdelaniu, k lekárskej starostlivosti, atď.) TAK PÔJDE O ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI (!) A PRETO VŠETKY OSOBY, KTORÝCH KONANIE A ROZHODOVANIE SMERUJE KU REALIZÁCII TAKÝCHTO ZLOČINOV, BUDE NEVYHNUTNÉ V BUDÚCNOSTI SÚDIŤ AKO PÁCHATEĽOV ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI!

Ak chcú títo zločinci zachraňovať „verejné zdravie“ nech ho zachraňujú tým, že budú konať presne podľa zákonnej definície pojmu „verejného zdravia“ teda : § 2 ods. 1, písm. b/ Zákon č. 355/2007 Z. z., kde sa dozvedáte, že: „verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a EKONOMICKEJ ÚROVNI SPOLOČNOSTI“(!). Nikde v tejto definícii, ale ani v ostatných častiach citovaného Zákona(!) sa neuvádza oprávnenie vydávať a vykonávať „opatrenia na ochranu verejného zdravia“ v rozpore so základnými ľudskými právami(!). A mimochodom, dávam do pozornosti, a preto som túto časť definície zvýraznila veľkými písmenami, že pojem „verejné zdravie“ sa skladá z troch rovnocenných častí a jednou z nich je EKONOMICKÁ ÚROVEŇ SPOLOČNOSTI(!), teda ak „opatrenia“ alebo „pravidlá“ prijímané na „ochranu verejného zdravia“ významným spôsobom poškodzujú „ekonomickú úroveň spoločnosti“, tak tieto „opatrenia“ resp. „pravidlá“ v konečnom dôsledku NEPODPORUJÚ VEREJNÉ ZDRAVIE, ALE NAOPAK SÚ VLASTNE ÚTOKOM PROTI VEREJNÉMU ZDRAVIU(!). A preto všetky také osoby, ktoré presadzovaním opatrení významne poškodzujúcich ekonomickú úroveň spoločnosti vlastne páchajú útok na „verejné zdravie“, je nutné stíhať za spáchanie trestných činov – pôjde najmä o zneužívanie právomoci, ale aj o zločiny proti ľudskosti. Teda aj zo znenia Zákona č. 355/2007 Z.z. vyplýva, že hrozbou pre „verejné zdravie“ nie je jednotlivý občan, ale ani hoci aj početne veľká skupina občanov, ktorí žiadajú rešpektovanie ľudských práv, ale hrozbou a páchateľmi „ohrozenia verejného zdravia“ sú
osoby – vláda, poslanci, „odborníci“, ktorí prijímajú a presadzujú rozhodnutia odporujúce zákonnej definícii pojmu „verejného zdravia“(!), teda všetci tí, ktorí lživo prekrúcajú tento pojem ako oprávnenie na nerešpektovanie ľudských práv jednotlivca(!) ako aj všetci tí, ktorí pod zámienkou „ochrany verejného zdravia“ úmyselne presadzovali opatrenia, ktoré:
– významne poškodili úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti (napríklad v jej dostupnosti, odklady plánovaných zákrokov, vyšetrenia „cez telefón“, atď.);
– významne poškodili úroveň ochrany a podpory zdravia (napríklad v nezmyselnom uprednostňovaní „očkovaných“ hoci už je všeobecne známe, že aj „očkované“ osoby roznášajú nákazu, môžu ochorieť i umierať na túto nákazu);
– významne poškodili ekonomickú úroveň spoločnosti (nielen neefektívnymi tzv. lockdownami, ale aj zjavne neefektívnym a obrovským plytvaním finančnými prostriedkami, ktoré neboli použité na rozšírenie kapacít nemocníc, ani stabilizáciu zdravotníckeho personálu, ale doslova „vyhodené“(!) na „lotériu“, reklamu, alebo na rôzne variácie „plošného testovania AG testami“, ktoré v konečnom dôsledku spôsobilo enormný rozsev ochorenia a nárast hospitalizácií avšak preukázateľne „priaznivo“ vplývalo len na stav peňaženiek prevádzkovateľov MOMiek);
Teda aj keby v dôsledku „povinného očkovania“ zomrel iba jeden jediný človek a milióny by boli „zachránené“ nikto nemá právo nútiť ľudí, teda ani toho jediného človeka(!), aby svoj život riskoval-i vo „verejnom záujme“ resp. v „záujme verejného zdravia“, pretože ľudia – občania majú svoje ľudské práva(!) a NIE SÚ MAJETKOM VLÁDY A ANI ŠTÁTU, a nie sú ani jeho „vojakmi“ a neskladali prísahu, že za „vlasť i život položia“, preto nikto z „vládnej moci“ nesmie žiadať a očakávať od občanov, ani od jediného občana(!), aby sa v „záujme verejného zdravia“ vzdal-i svojich ľudských práv, garantovaných ústavou (!). Naopak občania majú právo očakávať a žiadať od vládnej moci, aby rešpektovala ľudské práva občanov(!), zákony a ústavu(!), predsa to boli oni – vládna moc, kto po voľbách skladal prísahu, že budú tieto normy rešpektovať! Takže, ak táto vládna moc sa správa v rozpore s prísahou a nerešpektuje platné zákony, ani ústavu a dokonca tieto úmyselne PORUŠUJE a vyzýva na ich ďalšie a ešte rozsiahlejšie porušovanie – tak tieto osoby viac nemajú akúkoľvek legitimitu a sú to len zločinci vystupujúci vo vysokých štátnych a verejných funkciách! A ako zločincov ich je nutné aj súdiť!

Koniec celého znenia správy

P.S.: Odpor obyvateľstva sa stupňuje v celej Európe. Pokusy o zavádzanie povinného „dobrovoľného“ očkovania nebadať len u nás na Slovensku. Očividne sa ide v celej Európe podľa jedného manuálu a to nie je žiadny hoax ani konšpirácia. Pretože sa to skutočne deje a nezmyselné opičenie sa po iných štátoch v zlých opatreniach je badateľné a určite to nie je žiadna náhoda. Škoda, že sa u nás po iných európskych štátoch opičia len vládni vakcináckovia s ich chorými fašistickými opatreniami. Kiežby aj slovenské obyvateľstvo už vytiahlo hlavy z piesku a postavilo sa na odpor proti odstraňovaniu základných ľudských práv a slobôd, Ústavy SR a svojvoľnosti nikým nevolených úradníkov. Povstalo za svoju slobodnú budúcnosť, kde už ľudia nebudú pokusnými králikmi nejakých šialených vedcov a farmaceutických spoločností vlastnených mega korporáciami, ktoré už pomaly ovládajú celý svet, a teraz si povedali, že si privlastnia aj samotný život a bytie.

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

04.10.2022

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej krízy, kedy sociálne odkázaní ľudia, ale aj sociálne zariadenia žijú v obave z budúcnosti, najmä ako zaplatia vysoké účty za plyn a elektrinu, ktorí zároveň budú postihnutí aj vysokou infláciou, ktorá sa očakáva na úrovni 20%, minister Krajniak zo Sme rodina predkladá [...]

Poľsko ako trójsky kôň USA

30.09.2022

Určite mnohí z Vás zachytili správu o poškodení podmorských plynovodov Nordstream 1 a 2, niektorí možno aj zachytili fotografiu zemného plynu vyvierajúceho na morskej hladine (veľkosť kruhu na fotografii je v priemere cca 600 m). Otázku či išlo o nešťastnú náhodu v rovnakom čase na obidvoch potrubiach a na viacerých miestach si snáď klásť ani nemusíme, nakoľko [...]

Pomajdanová excelencia predčasné voľby asi nedovolí

25.09.2022

Dnes (25.9.2022) sa konajú v Taliansku predčasné parlamentné voľby. Nejdem sa teraz zaoberať tým, čo vyvolalo v Taliansku predčasné parlamentné voľby, ale chcem len poukázať na to, že predčasné voľby sú vo vyspelých demokraciách úplne štandardné (teda, ak Taliansko spĺňa túto euroatlantickú definíciu). U nás sme už tiež mali dočinenia s predčasnými voľbami a [...]

dúhovy pride, LGBTI

Slovinskí gejovia a lesby budú môcť uzatvárať manželstvá a adoptovať si deti

04.10.2022 21:36

Za návrh zmien zákona o rodine hlasovalo 48 poslancov, proti boli 29 a jeden sa hlasovania zdržal.

mobilizácia

Pre mobilizáciu utieklo z Ruska možno až milión ľudí

04.10.2022 20:52

Ruský minister Šojgu uviedol, že od začiatku mobilizácie do armády vstúpilo vyše 200 000.

Bratislava Zochova nehoda pochod obete pamiatka BAX

Sviečky a smútok sa vrátili na Zochovu. V Bratislave si uctili obete nehody

04.10.2022 20:26, aktualizované: 21:12

Študenti v areáli internátov v Mlynskej doline si uctili pamiatku svojich zosnulých spolužiakov minútovým stíšením po 20.00 h.

Ján Horecký

Nový šéf školstva Horecký: Som ministrom zhody, nikto nám pod tankami nevnucuje ideológiu

04.10.2022 19:27

Na nového ministra školstva sa čakalo najdlhšie. Napriek kritike jeho konzervativizmu hovorí o tom, že je ministrom zhody a svetonázor ani náboženstvo nebudú kritériom.

Slavěna Vorobelová

Poslankyňa slovenského národa v NR SR.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 175
Celková čítanosť: 1552104x
Priemerná čítanosť článkov: 8869x

Autor blogu

Kategórie